Villkor i korthet:
- Genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du att vara bunden av dessa villkor.
- Bytesrätt och öppet köp inom 7 dagar.
- Returfrakt bekostas av kunden själv.
- Vid retur, se detaljerade anvisningar under Villkor & Frakt på hemsidan.
- Händelser utanför By Heritage kontroll anses vara force majeure.
- Fraktkostnader och eventuella betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.
- Kort-information sänds via säker SSL-kryptering och lagras inte.
- By Heritage förbehåller sig rätten att löpande ändra information utan förvarning.Regler & villkor

När du lägger en order hos By Heritage accepterar du därmed de generella villkoren. Läs igenom villkoren noga innan du beställer. Eftersom villkoren löpande kan ändras bör du läsa igenom villkoren innan varje ny beställning.

Vid beställning garanterar kunden att vara minst 18 år gammal alternativt ha tillåtelse från vårdnadshavare för alla inköp.

Alla priser inkluderar svensk moms.
Lokala kostnader kan förekomma beroende på region. Alla lokala avgifter (regional moms, moms, tull) betalas av kunden.

Priserna är undantagna fraktkostnader och eventuella betalningsavgifter, extra kostnader kommer att redovisas vid utcheckning innan beställningen bekräftas.

Vid händelse av att en produkt är slutsåld innehar By heritage rätt att häva köpet och återbetala eventuella belopp som redan betalats av kunden.

Returkostnader är på kundens egen bekostnad, se vidare detaljerad information.

Leverans och frakt:
By heritage skickar alla beställningar inom 3-8 arbetsdagar. Beställningar levereras inte på helger och helgdagar. Uppskattade leveranstider ska ses som en vägledning. By heritage är inte ansvarig för eventuella förseningar orsakade av destinationens tullklarerings- processer.

Fraktkostnad Sverige: 49 kronor. Fraktfritt inom Sverige vid köp över 1000 kr.
Fraktkostnad Danmark & ​​Finland: 149 kronor.
Fraktkostnad EU: 249 kronor.

För leverans till andra länder, skicka ett e-mail så kontrollerar vi din fraktkostnad.


Betalning
Priset som gäller är priset som visas i webshoppen vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.

Web- inköp är tillgängligt för kunder som innehar ett giltigt kreditkort hos en kortleverantör som accepteras av oss. By heritage accepterar betalning med Visa, Mastercard, Amex. Maestro, Discover eller PayPal.

Alla överföringar som utförs genom By Heritage hanteras och överförs genom tredje parts dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Vänligen läs villkor för betalning hos den gateway som valts för transaktionen eftersom denna är ansvarig för de transaktioner som görs.Valutor:
By heritage är inte ansvarig för eventuella valutaförändringar eller valutakurser från banken.


Returer:

Oanvända och intakta produkter kan returneras inom 7 dagar efter leverans, med undantag av produkter till realiserat pris. Produkten måste vara i nyskick med alla pappersetiketter intakta och ordentligt fastsatta, förpackad i original-emballage. Om produkten är skadad, smutsig eller använd accepteras returen ej. Defekta produkter kommer inte att återbetalas.

Ej bytesrätt på produkter på realisation.

Om du vill returnera en oanvänd vara, skicka ett e-mail med order- och kontaktuppgifter, en beskrivning av ditt ärende samt orsak till returen. Fraktkostnader för returer är på kundens egen bekostnad. 
Varor i retur skickas till:

By heritage
Svenska form och Designkonsulterna AB
Stavstigen 6
417 02 Göteborg
Sverige

By heritage är inte ansvarig för returer i transit, vi rekommenderar att begära ett paket ID samt ett kvitto från vald leveransservice.

Om en returvara skickas från ett annat land, vänligen markera "Retur" tydligt på paketet för att undvika tullavgifter. By heritage är inte ansvarig för eventuella tull avgifter vid retur. Eventuella avgifter tillkommer kunden.

Vi försöker att behandla eventuella returer inom 5 arbetsdagar efter mottagande och kommer att skicka e-post när din retur har behandlats.

Om du vill byta till en annan produkt eller en annan storlek av samma produkt:
Maila oss angående retur och skicka tillbaks de varor du vill returnera till oss, vi gör ett återköp av produkterna så fort vi fått in varorna. Därefter får du lägga en ny order för de önskade varorna. 


Reklamationer:
Vid eventuell reklamation, skicka ett e-postmeddelande med orderinformation och beskrivning av fallet. By heritage står för fraktkostnader för eventuella returer i samband med berättigade klagomål.


Transportskador:
Om varan har skadats under transporten bör du omedelbart rapportera detta till oss. Vänligen skicka ett e-postmeddelande med en kort beskrivning av ditt ärende tillsammans med bilder av eventuella transportskador.

Icke hämtade paket:
Om paketet inte hämtas ut vid tillgängligt serviceställe, tar By heritage ut en hanteringsavgift för att täcka returfrakten samt fraktföretagets administrativa avgifter.

Force majeure
Händelser utanför By Heritage kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall betraktas som force majeure, vilket innebär att By Heritage frigörs från skyldigheter att fullgöra ingånget avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leverans eller förseningar från leverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknaden och produkterna negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

Personlig information:
Den personliga information som du lämnar till
By heritage och Tictail kommer att användas internt och kommer inte att vidarebefordras till någon tredje part. Den personliga informationen kommer endast att användas för att uppfylla åtaganden av oss samt för att erbjuda kunderna bästa möjliga service. Kunderna har rätt att inspektera den information By heritage innehar.

Cookies:
By Heritage använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "Session Cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligen används är "Session cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifieringssträng för att inte förvirra dig med andra besökare. En "session cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda By Heritage utan problem behöver du ha cookies aktiverat.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta är bara för att erbjuda besökarna bättre service och support. Textfiler kan tas bort. På By Heritage använder vi den här typen av cookie för att hålla reda på din kundvagn och föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

Äganderätten:
Copyright av innehållet på webbplatsen www.byheritage.com tillfaller By heritage.
All användning av denna webbplats eller dess innehåll för kommersiellt bruk är förbjudet utan By heritage's tillstånd.


Tveka inte att kontakta oss för eventuella frågor:

info@byheritage.com

Terms & Conditions in short
  • By ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.
  • By placing an order at By Heritage, you warrant that you are at least 18 years old or have parents' permission to buy from us.
  • All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by By Heritage as responsible for the personal information.
  • Events outside By Heritage's control shall be considered force majeure.
  • The price applicable is that set at the date on which you place your order.
  • Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase.
  • Card information is transmitted over secure SSL encryption and is not stored.
  • Please note that local charges may occur.
  • By Heritage reserves the right to amend any information without prior notice.

Terms & Conditions

When issuing an order with By Heritage, customers thereby accept the terms and conditions specified and enters an agreement with By heritage accordingly. Read the terms and conditions carefully before ordering. As By heritage may ongoing modify the terms, customers are to read the conditions prior to each order.

When placing orders with By heritage, customers warrant to be at least 18 years old or have permission from guardians for any purchase.

All prices shown for products are included Swedish VAT.
Local charges may appear depending on customers region. All local charges (regional VAT, sales tax, customs duty) are at the customer`s expense.

The prices are excluded shipping costs and possible payment fees, additional costs will be recognized at check out before the order is confirmed.

At the event of a product being sold out, By heritage has the right to cancel the order and refund any amount already paid by the customer.

Return costs are at the customers own expense, see detailed information.

Delivery and shipping:
By heritage dispatch all orders within 3-8 working days. Orders are not shipped on weekends or holidays. Estimated delivery times are to be used as a guide only. By heritage is not responsible for any delays caused by destination customs clearance processes.

Shipping fee Sweden: 49 SEK.
Shipping fee Denmark & Finland: 149 SEK.
Shipping fee European Union: 249 SEK.

For shipping to other countries, please send us an e-mail and we can check your current shipping fee.


Payment
The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase.

Online purchases are available for customers that have been issued a valid credit card by a card provider accepted by us. By heritage accept payment by Visa, Mastercard, Amex. Maestro, Discover or PayPal.

All transfers conducted through By Heritage are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.Currencies:
By heritage is not responsible for any currency changes or currency exchange rates from the bank.


Return policy:

Un-used and intact products can be returned within 14 days of delivery, excluding products on sale. The product must be in new condition with tags still intact and properly attached, packed in its original emballage. If the product is damaged, soiled or used it cannot be returned. Un-intact products will not be refunded.

In case of return, please send us an e-mail with order and contact information, a description of your case as well as reason for the return. If you have paid by invoice also include your bank account in order for us to transfer your money back to you.

We try to process any returns within 5 working days of receiving them and will send you an email once your return has been processed.

If you want to switch to another product or another size of the same product, send us an e-mail with your customer information and request of replacements.

Products on sale are non-returnable.

Shipping costs for returns are at the customers own expense.

For any complaints, send us an e-mail with order information and description of the case. By heritage will cover the shipping costs for possible returns due to eligible complaints.

By heritage is not responsible for returns in transit, it is recommended to request a package ID as well as a receipt from the chosen delivery service.

If a return item is shipped international, please clearly mark the package with ”Returned goods” to avoid custom charges. By heritage is not responsible for any return customs charges made. Any charges incurred are the responsibility of the customer.

Goods for returnal should be sent to:

By heritage
Svenska form och designkonsulterna AB
Stavstigen 6
417 02 Göteborg
Sweden

Transport damage:
In case the item has been damaged during transport, you should immediately report this to us. Please send an e-mail with a brief description of your case along with pictures of the transport damage.

Unclaimed packages:
If the package is not collected at available service point, By heritage will charge a handling fee to cover the return shipping costs as well as freight companies administrative fees.

Force Majeure
Events outside By Heritage's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that By Heritage is released from By Heritage's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery or delays from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.

Personal information:
The personal information that you provide By heritage and Tictail will be used internally only and will not be forwarded to any third party. The personal information will only be used to fulfill the undertakings by us and to offer the customers best possible service. Customers have the right to inspect the information held upon themselves and to request By heritage to delete or correct the information at any time.

Cookies
By Heritage uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use By Heritage without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On By Heritage we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.

Ownership of rights:
Copyright of any content of the website www.byheritage.com remains with By heritage.
Any use of this website or its content for commercial use is prohibited without By heritage´s permission.


Feel free to contact us for any questions:

info@byheritage.com